Powrót

Sekcja Hokeja Na Trawie

Regulamin i opłaty

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO  CIESZYN SEKCJA

HOKEJ NA TRAWIE

 

Definicje pojęć:

„ORGANIZATOR”  Klub Sportowy CIESZYN, ul. Popiołka 13/2 , Cieszyn 43-400 ,

 NIP:548 26 41 101,REGON: 241 888 770

„STRONY” KS Cieszyn; Rodzice, Opiekunowie prawni, Zawodnicy.

„ZAWODNIK” dziecko i młodzież, którego „Rodzic” lub „Opiekun prawny” złożył deklarację chęci uczestnictwa w organizowanych przez KS Cieszyn zajęciach.

„DEKLARACJA UCZESTNIKA” dokument złożony przez Rodzica lub Opiekuna prawnego potwierdzający uczestnictwo „Zawodnika” w zajęciach organizowanych przez KS Cieszyn.

„DEKLARACJA CZŁONKOWSKA” dokument potwierdzający przynależność do KS Cieszyn wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami zawartymi w „Statucie”.

„ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA” opłata roczna z tytułu członkostwa KS Cieszyn.

„SKŁADKA MIESIĘCZNA” opłata za udział „Zawodnika” w zajęciach organizowanych przez KS Cieszyn.

 

(1)

ZASADY OGÓLNE

1

Niniejszy „Regulamin” określa warunki oraz zakres działalności KS Cieszyn.

2

Postanowienia „Regulaminu” określają prawa i obowiązki stron.

3

Przystąpienie do KS Cieszyn odbywa się na podstawie złożonej „Deklaracji uczestnika”.

4

„Zawodników”, „Rodziców”, „Opiekunów prawnych” obowiązuje znajomość niniejszego „Regulaminu” jak również regulaminów obiektów sportowych, na których prowadzone są zajęcia.

 

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

1

Organizatorem zajęć jest KS Cieszyn.

2

Zajęcia organizowane przez KS Cieszyn odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie internetowej https://ks.cieszyn.pl W wyjątkowych sytuacjach „Organizator” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie.

OBOWIĄZKI KS CIESZYN

1

„Organizator” zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć z określoną w niniejszym „Regulaminie” częstotliwością oraz z należytą starannością.

2

„Organizator” we własnym zakresie zapewnia organizację zajęć, w szczególności zawiera umowy z osobami trzecimi.

 

(2)

 

3

Na czas trwania treningów „Organizator” zapewnia opiekę wykwalifikowanych oraz uprawnionych do prowadzenia zajęć trenerów.

4

„Organizator” zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzania zajęć. Wyposażenie zawodnika pozostaje w gestii „Rodzica” , „Opiekuna prawnego”.

5

Wypadek losowy lub siła wyższa mogą być przyczyną odwołania zajęć. O takim fakcie „Rodzic”, „Opiekun prawny” zostanie powiadomiony (SMS, telefon, Messenger) najpóźniej 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1

„Rodzice”, „Opiekunowie prawni” zobowiązani są do złożenia „Deklaracji uczestnika” uprawniające zawodnika do udziału w zajęciach prowadzonych przez organizatora.

2

Podczas trwania zajęć „Rodzice”, „Opiekunowie prawni” nie powinni kontaktować się z dzieckiem, a swoje ewentualne uwagi czy też spostrzeżenia zgłaszać trenerowi po zakończonym treningu. Sugerowane jest pozostawienie „Zawodników” na czas zajęć pod wyłączną opieką trenera. Wpłynie to pozytywnie na koncentrację „Zawodników” oraz efektywność prowadzonych zajęć.

3

Na zajęciach oraz meczach jedyną osobą upoważnioną do udzielania wskazówek „Zawodnikom” jest trener.

4

„Rodzice”, „Opiekunowie prawni” zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu KS Cieszyn oraz biorą na siebie pełną odpowiedzialność za przestrzeganie „Regulaminu” przez swoje dzieci.

 

(3)

 

5

„Rodzice”, „Opiekunowie prawni” zobowiązują się do dostarczania w określonym czasie (co 6 miesięcy) aktualnych badań lekarskich dopuszczających dziecko do uprawiania sportu. Jednocześnie biorą oni na siebie odpowiedzialność za stan zdrowia swojego dziecka. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich „Zawodnik” nie będzie dopuszczony do udziału w zajęciach oraz meczach.

 

6

„Rodzice”, „Opiekunowie prawni” zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki zarówno przed zajęciami prowadzonymi przez „Organizatora” jak i również bezpośrednio po ich zakończeniu. Sugerowane jest przybycie 10 minut przed ich rozpoczęciem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko ewentualnej kontuzji.

7

„Rodzice”, „Opiekunowie prawni” zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania „Składek miesięcznych” oraz w przypadku członkostwa „Rocznej składki członkowskiej”.

8

„Rodzice”, „Opiekunowie prawni” zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.

 

OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

1

„Zawodnik” zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KS Cieszyn.

2

„Zawodnik” zobowiązany jest do godnego reprezentowania KS Cieszyn poprzez zachowanie fair play na treningach oraz meczach, jak również kulturalne zachowanie wobec trenerów, kibiców, sędziów i kolegów.

3

„Zawodnik” jest zobowiązany do przestrzegania sportowego trybu życia.

 

(4)

OPŁATY

 

1

„Roczna składka członkowska” wynosi 60 złotych i będzie przeznaczona na cele statutowe KS Cieszyn. Płatność należy uiścić w dowolnym czasie na rok bieżący .(np. przystąpienie do Członkostwa w Maju opłacając składkę  w danym roku wynosi 60 zł za dany rok )

Wpłaty będą dokonywane na konto w  Bank Spółdzielczy Cieszyn

 numer Konta : 43 8113 0007 2001 0041 6175 0001

 

2

„Składka miesięczna” wynosi 50 złotych za „zawodnika”, w przypadku rodzeństwa za kolejnego „zawodnika” składka wynosi 40 zł. „Rodzic”, „Opiekun prawny” zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych, regularnych opłat za zajęcia do 15go dnia danego miesiąca  (np. składka za kwiecień powinna być wpłacona najpóźniej do 15 go kwietnia).

Wpłaty będą dokonywane na konto w  Bank Spółdzielczy Cieszyn

05 8113 0007 2001 0041 6175 0006

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko „Zawodnika”

 

(5)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1

„Rodzic”, ”Opiekun prawny” ma prawo do rezygnacji z udziału „Zawodnika” w zajęciach z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po wcześniejszym uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec „Organizatora”. Rezygnacja powinna zostać złożona pisemnie osobiście.

2

KS Cieszyn w każdym czasie ma możliwość rozwiązać umowę z „Rodzicem”, „Opiekunem prawnym”. Rozwiązanie następuje w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3

Niniejszy „Regulamin” obowiązuje każdego „Zawodnika” w trakcie, przed i po zajęciach prowadzonych przez KS Cieszyn.

 

Rozpoczynając zajęcia dzieci nie potrzebują specjalnego sprzętu. Klub dysponuje kijami i piłkami, które wypożycza początkującym zawodnikom na czas treningu lub meczu. Dzieci powinny zabrać ze sobą sprzęt sportowy (strój dostosowany do warunków atmosferycznych oraz obuwie) oraz wodę.

Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 50zł. 

 

Dokładnych informacji dotyczących konkretnych opłat udziela prezes Konrad Legierski.

 

Sekcja Hokeja na Trawie

Konrad Legierski

tel.: (+48) 512-169-006

e-mail: biuro@ks.cieszyn.pl