Powrót

Łyżwiarstwo Figurowe

Regulamin

Regulamin Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego Klubu Sportowego „Cieszyn”, zwanej dalej Sekcją z dnia 03.09.2019

(pobierz)

 

§ 1

1. Władzami Sekcji, zwanymi dalej Kierownictwem Sekcji są:
a) Członek Zarządu KS Cieszyn z ramienia Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego
– Arkadiusz Smoczyński (tel.+48 502614683)
b) Kierownik Sekcji – Paulina Mrozek (tel. +48 660486299)
c) Główny Trener - Lukáš Rakowski (tel. +420 724528603)

2. Do obowiązków Członka Zarządu KS Cieszyn z ramienia Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego należy:
a) reprezentowanie interesów Sekcji w Zarządzie KS Cieszyn
b) przygotowanie i podpisywanie (wraz z innym Członkiem Zarządu KS Cieszyn) dokumentów i umów niezbędnych do funkcjonowania Sekcji
c) przygotowanie oraz rozliczanie wniosków o dotacje
d) organizacja zawodów sportowych
e) obsługa konta bankowego Sekcji
f) dbanie o dobrą kondycję finansową sekcji i konsultowanie wydatków z Kierownikiem Sekcji i Głównym trenerem
g) informowanie rodziców przynajmniej raz na pół roku o sytuacji finansowej klubu

3. Do obowiązków Kierownika Sekcji należy:
a) bieżący kontakt z rodzicami i trenerami Sekcji, oraz z Zarządem Klubu
b) zgłaszanie zawodników na zawody
c) koordynacja i nadzór nad szkółką łyżwiarstwa wspólnie z trenerami
d) nadzorowanie wypożyczania łyżew i innego sprzętu będącego własnością Sekcji
e) monitorowanie i windykacja płatności składek członkowskich oraz innych opłat
f) obsługa systemu licencyjnego Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
g) ustalanie terminów zajęć z kierownikami obiektów sportowych na podstawie potrzeb zgłaszanych przez Trenera i w uzgodnieniu z Członkiem Zarządu

4. Do obowiązków Głównego trenera należy:
a) zapewnienie kadry trenerskiej na treningach
b) podział zawodników na grupy
c) decydowanie o udziale dzieci w zawodach i treningach
d) ustalenie harmonogramu zajęć

5. Członkowie Kierownictwa Sekcji z uwagi na pełnione funkcje mogą nie uiszczać składki członkowskiej za jedno swoje dziecko.


§ 2

1. Przyjęcie dziecka do Sekcji następuje za zgodą Kierownictwa Sekcji i po złożeniu deklaracji członkowskiej Klubu KS Cieszyn dla zawodnika.

2. Przyjęcie dziecka do Sekcji wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich i opłat, które określone są w Cenniku (zał. 3)

3. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest tożsame z akceptacją Regulaminu przez jego Rodziców/Opiekunów prawnych.

4. O rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez Sekcję rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Kierownictwo Sekcji na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w dalszych zajęciach, ze skutkiem na koniec miesiąca (opłata za ten miesiąc musi zostać uiszczona). Decyzję o ponownym przywróceniu dziecka do zajęć podejmuje Kierownictwo Sekcji kierując się możliwościami organizacyjnymi oraz ilością wolnych miejsc. W przypadku odpowiedzi negatywnej przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym odwołanie w formie pisemnej skierowanej do Kierownictwa Sekcji w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez Kierownictwo Sekcji.

5. Opłata za ponowne przyjęcie dziecka do Sekcji (wpisowe) wynosi równowartość miesięcznej składki członkowskiej.

6. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust. 4 rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych opłat określonych w § 3 do czasu powiadomienia o rezygnacji z udziału dziecka w dalszych zajęciach.

7. Sprawy losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownictwo Sekcji na podstawie pisemnego lub mailowego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego

8. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności dziecka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania Trenera lub Kierownictwa Sekcji o planowanym okresie nieobecności.

9. Podczas trwania zajęć rodzice (opiekunowie prawni) nie powinni kontaktować się z dzieckiem, a ewentualne swoje uwagi czy też spostrzeżenia zgłaszać trenerowi po zakończonym treningu. Sugerowane jest pozostawienie zawodników na czas zajęć pod wyłączną opieką trenera.

§ 3

1. Składka członkowska jest stała, niezależna od ilości zajęć w miesiącu i faktycznych obecności dziecka na zajęciach. Składka członkowska płatna jest przez cały rok.

2. Oprócz składek członkowskich rodzice zobligowani są wnosić opłatę za zajęcia oraz wynajem łyżew (jeśli dotyczy). Opłaty za zajęcia uiszczane są tylko w miesiącach, w których odbywają się zajęcia i są stałe, bez względu na ilość zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności dziecka na treningach.

3. Składki członkowskie i opłaty za zajęcia opłaca się przelewem bankowym na konto Sekcji z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz miesiąca za który opłacane są składki. W wyjątkowych przypadkach płatności można dokonać gotówką u Kierownika Sekcji

4. W przypadku nie wniesienia opłaty do 15 dnia miesiąca, w którym trwają zajęcia, z zastrzeżeniem § 2 ust.6, dziecko nie zostanie dopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości i okazania dowodu opłaty u trenera.

5. W przypadku zalegania z płatnościami składek i opłat za zajęcia powyżej 3 miesięcy decyzją Kierownictwa Sekcji Uczestnik zostaje wydalony z Sekcji

6. Ponowna możliwość uczestnictwa w zajęciach jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownictwa Sekcji, a także uregulowania zaległych składek członkowskich i/lub opłaty określonej w §2 ust. 4

7. W uzasadnionych przypadkach Kierownictwo Sekcji może na czas określony (po uprzednim poinformowaniu rodziców zawodników):
a) odroczyć termin wniesienia opłat miesięcznych,
b) zmniejszyć wysokość opłat,
c) całkowicie zwolnić z opłat.
d) pobierać opłaty za niestandardowe treningi poza harmonogramem

8. Kierownictwo Sekcji zastrzega możliwość nie zapisania Dziecka na zajęcia w kolejnym sezonie w przypadku zalegania bądź nieterminowego wpłacania składek członkowskich w sezonach poprzednich bez zgody Kierownictwa Sekcji. Za nieterminowe płacenie składek członkowskich uważa się wpłatę składek z co najmniej miesięcznym opóźnieniem. Za zgodę uznaje się email lub pismo, które Kierownictwo Sekcji przesłało Rodzicom/Opiekunom Prawnym w odpowiedzi na ich prośbę o odroczenie, zmniejszenie płatności składek członkowskich.

9. W przypadku zalegania z płatnościami składek członkowskich i opłat za zajęcia powyżej 1 miesiąca Kierownictwo Sekcji będzie rozpoczynało procedurę windykacyjną wobec zalegających z wpłatami.

§ 4

1. Środki pochodzące ze składek członkowskich i opłat za zajęcia przeznaczone będą w szczególności na:
a) wynajem obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
b) wynagrodzenia trenerów,
c) opłaty statutowe w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego,
d) dofinansowanie udziału dzieci w zawodach (1 start w sezonie z wyjątkiem §8),
e) zakup sprzętu sportowego,
f) dofinansowanie obozów sportowych
g) administrację Sekcji.

2. Sekcja nie pokrywa kosztów delegacji na zawody i szkolenia.

3. O wysokości dofinansowania udziału dzieci w zawodach oraz wysokości dofinansowania do obozów sportowych decyduje Kierownictwo Sekcji.

§ 5

1. Uczestnik zajęć Sekcji zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych, w których prowadzone są zajęcia sportowe,
b) kulturalnego zachowania się na terenie lodowiska oraz poza nimi,
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z klubu, wszystkich pracowników lodowiska oraz pozostałych osób,
d) kulturalnego zachowania się na zawodach łyżwiarskich,
e) wykonywania poleceń wydawanych przez trenera,
f) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
g) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie lodowiska, sali gimnastycznej (wyjście do łazienki, szatni itp.),
h) dbania o sprzęt sportowy;
i) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do jazdy na łyżwach, baletu,
j) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.

2. Uczestnik zajęć Sekcji powinien:
a) rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
b) brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
c) pomagać innym zawodnikom sekcji.

3. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:
a) upomnienie,
b) upomnienie przy całej grupie,
c) upomnienie w obecności rodzica,
d) usunięcie zawodnika z zajęć,
e) nie zgłoszenie do zawodów

4. Na wniosek pisemny trenera prowadzącego, Kierownictwo Sekcji może wyciągnąć konsekwencje wobec uczestnika zajęć naruszającego obowiązki określone w ust. 1 poprzez:
a) zawieszenie czasowe
b) cofnięcie zagwarantowanego dofinansowania do zawodów
c) wyrzucenie z Sekcji

§ 6

1. Zawodnicy typowaniu są do uczestnictwa w zawodach przez trenera głównego

2. Zgłaszanie zawodników na zawody dokonywane jest przez Kierownika Sekcji za porozumieniem z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka i po uprzedniej wpłacie na konto klubowe opłaty startowej (wyjątek §4 pkt.1 ppkt d)

§ 7

1. Zawodnik może zmienić Klub Łyżwiarskiego, działając zgodnie ze Statutem i Regulaminem PZŁF, oraz dokonując odpowiednich opłat określonych w tych dokumentach.

§ 8

1. W przypadku załatwienia przez rodzica zawodnika Sekcji dodatkowych środków pieniężnych od sponsora, darczyńcy lub pokazu na lodzie, 60% uzyskanej kwoty przekazywane jest na działalność klubu, a 40% może zostać wykorzystane bezpośrednio na tego zawodnika. Z pozyskanych środków, przeznaczonych dla danego zawodnika sekcja może dofinansować zakup sprzętu i odzieży sportowej, opłaty startowe, koszty hotelu na zawodach, udział w zgrupowaniach itp.

2. Pozyskane środki nie mogą być zaliczone na poczet składek członkowskich czy opłat za zajęcia i wypożyczenie łyżew.

3. Kierownik sekcji będzie prowadził ewidencję pozyskanych i wydanych środków dla zawodników, którym przysługuje dofinansowanie z klubu w wysokości 40% pozyskanych funduszy.

 

Załączniki:
1. Deklaracja członkowska
2. Deklaracja udziału w zajęciach Szkółki Łyżwiarskiej
3. Cennik zajęć
4. Protokół wypożyczenia łyżew